top of page

הידעת:​

 • למה שונאיהם של ישראל נלחמים דווקא בברית המילה?

 • שגדולה מצווה ברית המילה משאר מצוות עשה?

 • שברית המילה מצוות עשה (היחידה בימינו) שחייבים עליה כרת?

 • שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות?

 • שלא נקרא אברהם שלם עד שנימול?

 • שבזכות מצוות מילה נכרת לאברהם אבינו ברית על נתינת הארץ?

 • שברית המילה מצלת מדינה של גיהנום?

 • שברית המילה ניתוח הכי ותיק בהיסטוריה?

 • שכל בניה של מלכת אנגליה נימולו, והמוהל יהודי נבחר לבצע את המלאכה, ולא רופאה האישי של המלכה…?

 • שיש מוהלים שלא מלים כהלכה והמילה פסולה ?

 • המוהל והסנדק משפיעים על נפש הילד הנימול, ולכן יש לחזר ולהדר אחר מוהל וסנדק היותר טובים וצדיקים?

 • למה יש 3 שלבים בברית מילה ?

 • מי נמצא בברית המילה ?

 • למה מלים את התינוק בלי הסכמתו ?

 • שברית המילה מצווה יחידה החתומה בבשרנו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעבדו ולספר תהילתו !

bottom of page