top of page
כותל המערבי

"מצוות עשה לאב למול את בנו, וגדולה מצווה זו משאר מצוות עשה"

(שולחן ערוך סי' רס סע' א)

המונח "ברית מילה" מורכב משתי מילים המייצגות את שני ההיבטים של מצוות ברית המילה היהודית. המילה "ברית" מייצגת את ההיבט הרוחני, כלומר את הקשר בין עם ישראל לאלוקים ...

למה שונאיהם של ישראל נלחמים דווקא בברית המילה?

שגדולה מצווה ברית המילה משאר מצוות עשה?

שברית המילה מצוות עשה (היחידה בימינו) שחייבים עליה כרת?

שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות?

שלא נקרא אברהם שלם עד שנימול?

שבזכות מצוות מילה נכרת לאברהם אבינו ברית על נתינת הארץ?

שברית המילה מצלת מדינה של גיהנום?

שברית המילה ניתוח הכי ותיק בהיסטוריה?

שכל בניה של מלכת אנגליה נימולו, והמוהל יהודי נבחר לבצע את המלאכה, ולא רופאה האישי של המלכה…?

שיש מוהלים שלא מלים כהלכה והמילה פסולה ?

המוהל והסנדק משפיעים על נפש הילד הנימול, ולכן יש לחזר ולהדר אחר מוהל וסנדק היותר טובים וצדיקים?

למה יש 3 שלבים בברית מילה ?

מי נמצא בברית המילה ?

למה מלים את התינוק בלי הסכמתו ?

שברית המילה מצווה יחידה החתומה בבשרנו ומעידה בנו שבחר בנו השם מכל העמים ואנחנו עמו וצאן מרעיתו אשר לדור ודור אנחנו חייבים לעבדו ולספר תהילתו !

הידעתם ?

ספרי קודש.jpg
bottom of page